Menu
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
   ปรัชญาของโรงเรียน
          นตฺ ถิ ปญญา สมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

   คำขวัญของโรงเรียน
          วินัยดี กีฬาเด่น เน้นจริยธรรม ล้ำวิชาการ ประสานชุมชน

   วิสัยทัศน์
          โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

   พันธกิจ

 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพในการแข่งขัน
 4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 6. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการศึกษาต่อ
 7. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ
 8. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 9. ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

   เป้าประสงค์

 1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์
 4. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
 5. ผู้เรียนมีทักษะดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 6. ผู้เรียน มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทนมีความรู้ และ ทักษะทางวิชาการและอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตรักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
 7. ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 8. ผู้เรียนที่ไม่ศึกษาต่อมีทักษะในการประกอบอาชีพ
 9. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 10. ผู้เรียนมีการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

   กลยุทธ์

 1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
 2. การบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

   เอกลักษณ์ของโรงเรียน
          โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ควบคู่กับคุณธรรมโดยได้จัดให้มีหลักสูตรบูรณาการไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้จริง ฝึกทักษะการทำงานและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในตัวผู้เรียน ทำให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในวงการศึกษา ทั่วประเทศและได้รับรางวัลระดับประเทศหลายรายการซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม คือ "กาแฟของหนู เชิดชูคุณธรรม"

   อัตลักษณ์ของโรงเรียน
          ผลจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการสร้างองค์ความรุ้ด้วยตนเองและเกิดคุณธรรมประจำตัวผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งปันเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ จึงเกิดเป็นจุดเด่นในตัวของนักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม "มีน้ำใจ"