Menu
 ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา
   จํานวนบุคลากร
ประเภทครู
และบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ระดับการศึกษาสูงสุด
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 0 2 - - 1 1
ครูประจำการ 22 34 56 - 37 19 -
พนักงานราชการ 1 2 3 - 3 - -
ครูอัตราจ้าง/ช่วยสอน/ไม่บรรจุ 2 2 4 - 4 - -
นักการ/ภารโรง 3 - 3 3 - - -
พนักงานขับรถ 1 - - - 1 - -
แม่บ้าน - 2 - 2 - - -
รวม 31 42 68 7 45 20 1

   กราฟแสดงค่าร้อยละวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
   สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา จำนวน (คน)
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คนในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
บริหารการศึกษา 2 -
ภาษาไทย 8 21
คณิตศาสตร์ 10 21
วิทยาศาสตร์ 10 20
สังคมศึกษาฯ 8 22
สุขศึกษาและพลศึกษา 6 20
ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ 4 22
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 20
ภาษาต่างประเทศ 10 23
จิตวิทยาและแนะแนว 1 28
รวม 67 197